woensdag, januari 27, 2010

Bijbelstudie Jeugd 1 - Heilig Leven

Een heilig leven: gerechtvaardigd door werken (?)

1 Petrus 1:14-16
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Heilig is in het Hebreeuws ‘Kadosh’, wat ‘set apart’ of ‘a cut above’ betekent.
Wat wil dat zeggen in de context van de tekst uit 1 Petrus? Hoe zou je die tekst dan lezen?

Hebreeën 4:12
Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
Wat wordt hier over Gods woord gezegd?

In de Bijbel is één oorzaak te vinden waardoor het krachtige woord van God zijn kracht kan verliezen. Lees maar (Marcus 7:13):
en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft;
Wat zijn tradities?

Vind je tradities alleen in de kerk of kan je ook jezelf tradities ‘aanleren’?

2 Korintiërs 6:16-18
Wij zijn de tempel van de levende God. God heeft zelf gezegd: Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’

In de tempel woonde God. Hij was daar met Zijn volle glorie aanwezig. Glorie wil zeggen ‘glorify, honour, have glory, magnify, make glorious, full of glory’ Met diezelfde glorie wil Hij nu in ons leven. Als je de beschrijvingen van Ezechiël leest die Hij geeft over God (in een beeld krijgt hij God te zien), dan zie je dat dat onvoorstelbaar groots en mooi moet zijn geweest: glorieus, krachtig en absoluut niet menselijk. In het leven van Petrus en de andere apostelen, zie je ook die glorieuze kracht van God in hen. Ze hoefden maar ergens langs te lopen en mensen genazen en werden bevrijd. Zelfs hun schaduw genas mensen! Dat was niet alleen weggelegd voor hun, maar ook voor ons. Waarom zien we dan zo weinig van Gods glorie in ons?

Dat antwoord is te vinden in het eerste gedeelte van de belofte die God hier geeft. O.a. ‘raak niets aan dat onrein is’. Wat betekent dit?

Zie je het woordje ‘niets’? Wil dus zeggen dat het niet okee is als je ‘maar een beetje zondigt’: je moet je helemaal afzonderen van alles wat onrein is!
Als je dit gedeelte alleen zou lezen, zou je eruit op kunnen maken dat je geen contact meer mag hebben met mensen die niet geloven. Gelukkig is dit niet zo! Als je het stukje hiervoor leest, zie je hoe Paulus de mensen waarschuwt om je niet te laten beïnvloeden door mensen die geen relatie met God hebben. Omdat er bij heel diepe vriendschappen of liefdesrelaties altijd een wisselwerking plaatsvindt van ideeën, gevoelens, enz., kan jij negatief beïnvloed worden als je te diep met die persoon omgaat. Aan het leven van Jezus kun je echter wel duidelijk zien dat het nooit de bedoeling is geweest dat wij als Amish zouden moeten leven! Juist niet! We mogen volop in de wereld staan, maar pas op dat jij niet op een verkeerde manier patronen en ideeën overneemt die niet van God komen. Daar waarschuwt Paulus ons hier voor.

Waarom doet hij dat?

Welke dingen uit jouw leven kun je bedenken die ‘onrein’ zijn? (niet volgens God bedoelingen?)

Als je Korintiërs zo leest, wie moet er dan onreinheid wegdoen? Tegen wie heeft God het?

Kunnen wij dat zelf?

Een moeilijke vraag: wat is het verschil tussen ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’? (Justification vs. sanctification) Tip: denk aan wat Jezus’ offer en aan onze eigen verantwoordelijkheid

En om antwoord te geven op één van bovenstaande vragen: nee, dit kunnen we nooit zelf. Hier hebben we Gods genade bij nodig!

Wat is genade?

Het wordt vaak als ‘the big cover-up’ gezien “ik weet dat ik dit niet moet doen, maar gelukkig kijkt God naar mijn hart en maakt het niks uit” Dit is een leugen. Misschien moeilijk om aan te nemen, maar Gods woord staat vol van tegenbewijzen.

Matheus 7:20 en 21
U kunt hen herkennen aan hun vruchten. Men plukt geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels. Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom geen goede. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Zo kunt u hen herkennen aan hun vruchten.
Niet iedereen die tegen mij zegt: Heer! Heer! komt het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen wie de wil doet van mijn Vader in de hemel.

Hoe weet je of iemand echt een kind van God is of niet?

Even concreet: wat kunnen die vruchten zijn? En waar heeft het altijd mee te maken?:

Het laatste zinnetje hebben we vet gemaakt. Wat denk je dat Jezus met deze zin duidelijk wil maken?

In het Eerste/Oude Testament kreeg Mozes de wet. Allemaal regels hoe je je behoort te gedragen. Niet om het volk Israël te beperken of dwars te zitten, maar juist om het volk gezond te houden zodat Gods beloften ook echt uit konden komen.
Dit werkte niet. Waarom niet denk je? Waar ligt het fundamentele probleem?

In het Tweede/Nieuwe Testament verandert er veel. Jezus heeft laten zien hoe de wet bedoeld was en het afgemaakt. De bewijzen hiervoor kun je onder andere zien in Mat.5. ‘U hebt gehoord dat er gezegd is: Pleeg geen echtbreuk. Maar ik zeg u: wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.’

Dus eerst zei de wet dat je niet met een ander dan je eigen vrouw (of man!) naar bed mocht of een liefdesrelatie mocht aangaan, maar Jezus gaat verder: je mag er zelfs niet aan denken!
Wat is moeilijker om je aan te houden? Welke standaard is hoger?

Zou God dingen van je vragen die niet haalbaar zijn?

Nope, nooit en te nimmer! We kunnen dus heilig zijn zoals Hij en we kunnen leven naar de standaard die Hij zet voor ons. Maar dat lukt niet uit onszelf. En dat is waar genade om de hoek komt kijken!

In Joh.1:16 staat:
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
Genade op genade ontvangen? Hoe kan dat nou? In de grondtekst staan hier twee verschillende woorden: het eerste woord is chanan en het tweede woord is charis. In de wet ontvingen wij charis: de genade van buitenaf die Noach onder andere kreeg.
Door Jezus ontvangen wij nu chanan: ‘the divine influence upon the heart with its reflection in life.’
Oftwel: een goddelijke genade die wij in ons hart ontvangen en wat uitwerking heeft op ons leven. Dat gaat dus veel dieper!

In Openbaring kom je vaak één zin tegen: “Ik ken uw werken” O.a. in Op.2:1, 8, 14, 19, 3:7 en 14. Jezus zegt het tegen elke gemeente in Openbaring! Waarom? Een boom herken je aan zijn vruchten. Als je van binnenuit echt gelooft en vertrouwt op Jezus, zal dat zichtbaar zijn in je leven door de dingen die je doet. Als dit niet zichtbaar is, kun je je dus afvragen of het wel klopt wat je doet. Vertrouw je God wel echt? Vind je Hem echt het belangrijkste in je leven?

Jacobus en Paulus zeggen het op een confronterende manier (Jac.2:24):
Het is duidelijk dat een mens door daden wordt gerechtvaardigd en niet alleen door geloof.

Ze halen hier als voorbeeld Abraham aan die gehoorzaam is door zijn zoon te willen offeren en daardoor rechtvaardig wordt verklaard door God.

1 Joh. 2:1-3
Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen: we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld.
Hoe weten wij dat we God kennen? Doordat we ons houden aan zijn geboden.

Duidelijk is dat iedereen zondigt. Iedereen doet dingen die hij/zij niet moet doen. Jezus heeft dat voor ons opgelost. Maar alleen wanneer wij in Hem geloven en voor Hem leven. Hoe weten we dan dat we God echt kennen? (zie laatste zin)

Wat je tegenwoordig vaak in de kerk ziet, is de opvatting dat God naar je hart kijkt en dat dan alles goed is. Vaak denken we dat ons hart goed is. Maar de Bijbel geeft duidelijk aan dat er bewijzen zullen zijn als we écht geloven in God: de vruchten. Een levensstijl van gehoorzaamheid naar God, mogelijk door de genade van Hem die van binnenuit komt en dieper gaat dan wat dan ook! Aan ons de keus. Over de eindtijd wordt gezegd door Timotheus in 2 Tim. 3:1-5
‘Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn en belust op geld, arrogant en hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, wreed, kwaadwillig, verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig; de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar het wezen ervan verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand.’

Niet alleen bij de ongelovigen zie je vaak deze karaktertrekjes, ook in de kerk (evangelisch of conservatiever maakt niets uit!) zie je dit in de eindtijd. Kijk maar naar het dikgedrukte gedeelte. Mensen kunnen heel vroom doen, maar ondertussen zie je aan de vruchten dat het niet klopt. Als je nog eens de vruchten wilt zien hoe ze in de Bijbel genoemd worden, kijk dan naar Galaten 5:22-23: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Streef naar vrede met alle mensen en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. (jijzelf niet en de mensen om je heen niet!) Heb.12:14


Rafaëlgemeente Sion, jeugd 6 januari 2010

Labels: , ,

1 reacties:

Op 8:24 a.m. , Blogger Jon zei...

hey susanna,

ik ben echt onder de indruk van uw bijbelstudie en ik geloof dat het u door God geopenbaard is.

 

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage